&Gommer Pensions Group
Lijfrenten en verzekerd sparen
 
Periodieke uitkering uit arbeidsongeschiktheids-
verzekering belast in box 1
Recent was voor het Gerechtshof Den Haag onder meer in geschil of de gesloten arbeidsongeschiktheidsverzekering recht geeft op periodieke uitkeringen of een uitkering ineens (kapitaalverzekering). Het hof oordeelde dat de verzekering periodieke uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid verzekert. Deze zijn belast in box 1.
 
Commentaar
De belanghebbende in kwestie heeft in 2003 een zogenoemde Woonlasten Opvang Polis (een arbeidsongeschiktheidsverzekering, hierna: WOP) gesloten. Volgens artikel 11 van de bij die polis behorende polisvoorwaarden (model WOP(01.04.97)) is ter zake van arbeidsongeschiktheid (AO) verzekerd een van dag tot dag verkregen wordende uitkering, welke bij volledige AO per dag 1/365e gedeelte van de verzekerde jaarrente bedraagt. De berekening van de door de verzekeraar uit te keren termijnen geschiedt telkens over een periode van één maand. De voor de verzekering betaalde premies heeft belanghebbende niet in zijn aangiften IB/PVV in aftrek gebracht. In februari 2010 is hij arbeidsongeschikt geworden. Belanghebbende ontvangt wegens AO vanaf februari 2011 maandelijks een uitkering. Voor het jaar 2015 is aan hem een aanslag IB/PVV opgelegd. Daarbij heeft de inspecteur de arbeidsongeschiktheidsuitkering (AO-uitkering) als belastbaar inkomen uit werk en woning in box 1 in aanmerking genomen. Het bezwaar tegen de aanslag werd door de inspecteur afgewezen. Belanghebbende heeft tegen de uitspraak op het bezwaar beroep bij de Rechtbank Den Haag ingesteld.
 
Rechtbank Den Haag
De rechtbank heeft uit het polis blad en de bijbehorende polisvoorwaarden van de WOP afgeleid dat de AO-uitkering als een periodieke uitkering moet worden aangemerkt. Dat belanghebbende bij het afsluiten van de verzekering had beoogd een kapitaalverzekering af te sluiten en dat hij destijds ook in de veronderstelling was dat hij een kapitaal-verzekering had afgesloten, kan aan voormeld oordeel niet afdoen, nu dit een aangelegenheid tussen belanghebbende en de assurantietussenpersoon betreft. Ook de omstandigheid dat de betaalde premies niet in de aangiften zijn afgetrokken, brengt niet mee dat de in geschil zijnde AO-uitkering onbelast is.

Nu de AO-uitkering kwalificeert als een periodieke uitkering moet de AO-uitkering op grond van artikel 3.100, lid 1, onderdeel b, en artikel 3.124, lid 1, onderdeel c Wet IB 2001 tot het belastbare inkomen uit werk en woning in box 1 worden gerekend. Het beroep is op 21 juni 2018 ongegrond verklaard (SGR 18/1637). Belanghebbende is in hoger beroep gegaan.
 
Gerechtshof Den Haag
In zijn uitspraak van 19 april 2019 (nr. BK 18/00826) oordeelde het Gerechtshof Den Haag dat de Rechtbank terecht heeft geoordeeld dat de AO-uitkering moet worden aangemerkt als een belastbare periodieke uitkering in de zin van de Wet IB 2001. Dit blijkt uit de polis, aangezien daarop is vermeld dat maandelijks premie moet worden voldaan en dat verzekerd is een bedrag van € 8.400 per jaar, alsmede uit artikel 11 van de polisvoorwaarden, aangezien daarin is bepaald dat een van dag tot dag verkregen wordende uitkering is verzekerd. Volgens het hof sluit laatstgenoemde bepaling aan bij de onder clausule A opgenomen omschrijving van een periodieke uitkering in paragraaf 3.2.2 van het besluit van 13 juni 2012, nr. BLKB2012/283M. Uit niets blijkt dat een kapitaal is verzekerd waarbij maandelijks een voorschot op een som ineens wordt uitgekeerd, zoals is omgeschreven onder clausule B van voornoemd besluit. De inspecteur moet volgens het hof bij het vaststellen van de aanslag uitgaan van hetgeen bij het afsluiten van de verzekering is overeengekomen, hetgeen is neergelegd in de polis en de daarbij behorende voorwaarden. De enkele omstandigheid dat de polis en de polisvoorwaarden in het geval van belanghebbende niet uitdrukkelijk vermelden dat de premie aftrekbaar en de uitkering belast is, maakt niet dat de verzekering moet worden aangemerkt als een kapitaalverzekering. Het hof is het eens met het oordeel van de rechtbank en merkt nog het volgende op. Bij het vaststellen van de aanslag IB/PVV voor het jaar 2011 is ter zake van het totale premiebedrag de saldomethode toegepast, waardoor de uitkeringen tot het totaalbedrag van de betaalde premies niet in de heffing zijn betrokken.
 
Attentiepunt voor praktijk
Voor de praktijk is het een belangrijk aandachtspunt goed te letten op de op een polis van een arbeidsongeschiktheidsverzekering gehanteerde clausule. De polis redactie is immers bepalend voor de fiscale behandeling van het product. Clausule A geeft het periodieke karakter van de verzekerde uitkeringen aan en leidt tot belastbaarheid van die uitkeringen (inkomen uit werk en woning) en aftrekbaarheid van de daarvoor betaalde premies. Clausule B geeft aan dat een uitkering ineens verzekerd is. Dit leidt er toe dat die uitkering niet belastbaar is en de daarvoor betaalde premies niet aftrekbaar zijn.
 
Het is in de praktijk niet altijd duidelijk of met een arbeidsongeschiktheidsverzekering een recht op periodieke uitkeringen dan wel een recht op (een of meer) kapitaalsuitkeringen is verzekerd. Goed kunnen polis lezen is een vereiste.

Als handreiking voor de praktijk heeft de staatssecretaris van Financiën in genoemd besluit, voor twee clausules die in de verzekeringsbranche worden gebruikt voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, aangegeven welke formuleringen in ieder geval zien op een recht op periodieke uitkeringen respectievelijk een kapitaalverzekering.

Vragen?
Heeft u na het lezen van dit artkel vragen?
neem dan contact op met
 JANVANHARTEN@GOMMERPENSIONS.NL

 
 
Conclusie
Overeenkomstig de rechtbank en het hof hebben geoordeeld, gaat het bij belanghebbende om een Clausule A-verzekering. Op basis van die clausule wordt een dergelijke verzekering sinds 1 januari 2009 fiscaal volledig behandeld in box 1. De polis redactie c.q. vormgeving is sindsdien immers bepalend voor de fiscale behandeling van het product. Per 1 januari 2009 is de keuze om de uitkering (deels) in box 3 te laten vallen door de premies (gedeeltelijk) niet in aftrek te brengen, komen te vervallen. Let er ook op dat hetgeen op de polis is weergegeven overeenkomt met het aangevraagde. Het komt voor dat de polis geen correcte weergave is van het aangevraagde.
Erik van Toledo
 
 
&Gommer Pensions Group
Saal van Zwanenbergweg 25
5026 RM Tilburg
 
T: 013 - 207 00 52
E: info@gommerpensions.nl
 
Aanmelden »
Direct reageren »