Het laatste nieuws uit 'Pensioenland'!

&Gommer Pensions Group
Bekijk deze e-mail in je browser »
 
Geachte lezer,
Alstublieft! De eerste editie van Onderneming + Pensioen van 2019!
 

Tip: bewaar onze mails en u kunt met de functie ‘zoeken’ en het gebruik van steekwoorden op elk moment een artikel terugvinden/lezen. Altijd handig zo’n digitale databank.
     
Theo Gommer
Hoofdredacteur
 
In deze uitgave
Redactioneel
PensioenNieuws
Juridisch
3e pijler pensioen
Vakartikel
Arbeid & Pensioen
 
 
Redactioneel:
Het PensioenAkkoord komt er nu toch wel aan!
Minister Koolmees heeft dan toch eindelijk het initiatief voor een PensioenAkkoord naar zich toe getrokken. Globaal wil hij een meer persoonlijk pensioenstelsel, zodat ook ingezet kan worden op duurzame inzetbaarheid van werknemers, met een betere afstemming van de AOW-leeftijd en stijgende levensverwachting. Er hoeven geen kortingen te komen, mits de overstap naar een ander systeem doorgaat. Ook persoonlijke keuzes zoals doorbeleggen na pensioendatum en pensioengeld voor de hypotheek komen aan bod. Dit alles moet natuurlijk goed gecommuniceerd worden, met meer aandacht voor een goed partnerpensioen. Ook moeten alle werkenden pensioen (kunnen) opbouwen, zodat het aantal ‘witte vlekken’ (werkenden zonder pensioen) terug wordt gedrongen. Een stevig pakket maatregelen komt er dus aan!
Lees verder »
 
 
 
Pensioennieuws:  
  • Stand van zaken financiële positie pensioenfondsen
  • Pensioenplan noodzakelijk bij verdeling pensioenen bij scheiding
  • Stand van zaken ‘Vergeten pensioenen’
  • Uitvoering ‘derde WW-jaar’
  • Landelijke actiedag voor beter pensioenakkoord
  • Gelijke behandeling werknemers en payrollmedewerkers?
Lees verder »
 
 
 
Juridisch:
De streefregeling; hoe zit het nou?
De streefregeling is geen rustig bezit maar geregeld onderwerp van discussie, zowel buiten als in de rechtszaal, getuige de verschillende recente uitspraken die linksom of rechtsom betrekking hadden op de regeling. Maar wat houdt de regeling nou precies in en waarom moet er zo nu en dan een rechterlijk oordeel aan te pas komen om de (toepassing van de) regeling te duiden?gedrongen. Een stevig pakket maatregelen komt er dus aan!
Lees verder »
 
 
 
3e pijler pensioen:
Handreiking Regeling Vervroegde Uittreding (RVU)
Handreiking Regeling Vervroegde Uittreding (RVU)
Sinds 1 januari 2006 wordt aan werkgevers een ‘strafheffing’ opgelegd wanneer een vertrekregeling met name gericht is op oudere werknemers die hiermee een soort vervroegde pensioenuitkering gaan ontvangen. Dit wordt dan een Regeling voor Vervroegde Uittreding genoemd en deze is vervolgens bij de werkgever belast met 52%. Wanneer bij een vertrekregeling/reorganisatie nu wel of geen sprake is van een RVU, is al jarenlang onderwerp van discussie en de belastingdienst heeft hieromtrent in het verleden een aantal standpunten ingenomen. Op 22 juni 2018 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het bij de beoordeling of een vertrekregeling een regeling voor vervroegde uittreding (RVU) is, gaat om de objectieve voorwaarden en kenmerken van de regeling. De belastingdienst is vervolgens op 28 december 2018 gekomen met een handreiking voor de interpretatie van het begrip RVU.
Lees verder »
 
 
 
Vakartikel:
Beschikbare premieregelingen en afroming van teveel pensioen!

De regels voor een beschikbare premieregeling gebaseerd op een 3% staffel of een marktrentestaffel zijn begin dit jaar aangescherpt. In het nadeel van werknemers. 
Op 4 januari publiceerde de Belastingdienst een vraag en antwoord over een surplus aan kapitaal in beschikbare premieregelingen. Het is niet toegestaan om als werkgever een eventueel surplus uit te keren aan de werknemer of diens nabestaanden. In dit artikel geef ik een toelichting en een aantal overwegingen.
Lees verder »
 
 
 
Arbeid  & Pensioen:
Werkgever en bedrijfstakpensioenfonds blijft onduidelijke combinatie 
Om concurrentie op de arbeidsvoorwaarde pensioen te voorkomen is in het verleden de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds (Wet BPF) geïntroduceerd. Op basis hiervan zijn alle werkgevers in een bepaalde bedrijfstak verplicht aangesloten bij hetzelfde pensioenfonds (er zijn 60 verschillende bedrijfstakpensioenfondsen!) en bouwen dus alle werknemers hetzelfde pensioen op. Doordat de Wet BPF een ‘doorsneepremie’ voorschrijft, betalen de werkgevers voor alle werknemers dezelfde premie. Optimale solidariteit dus. Welke activiteiten vallen onder de betreffende bedrijfstak bepalen de sociale partners en de geldende definities worden vastgelegd in een verplichtstellingsbesluit dat is goedgekeurd door de Minister van SZW. En daar ontstaat voor de werkgevers de ellende.
Lees verder »
 
 
&Gommer Pensions Group
Saal van Zwanenbergweg 25
5026 RM Tilburg
 
T: 013 - 207 00 52
E: info@gommerpensions.nl
 
Gegevens wijzigen »
Afmelden »
Direct reageren »
 
 
U ontvangt dit bericht als relatie van &Gommer Pensions Group  |  terug naar boven »